Friday, 6 December 2013

Tarekat Tassawuf berdaftar

Tarekat Tassawuf berdaftar


SENARAI ANGGOTA JILSAH AL-TURUQ AL-SUFIYYAH
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SESSI 2010-2013
1.      Ditubuhkan di bawah sub-seksyen 47(A). (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) (Pindaan) 2005.
Sila rujuk
2.      Jawatankuasa kecil ini bertanggungjawab untuk menyediakan syor kepada Jawatankuasa Fatwa dalam membuat keputusan Permohonan Pendaftaran Tarekat dan semua perkara yang berkaitan dengan tarekat tasawwuf.
3.      Diurusetiakan oleh Bahagian Tarekat Tasawwuf, Jabatan Mufti Negeri Sembilan.
Pengerusi
S.S  Dato’ Hj. Mohd. Yusof bin Hj. Ahmad
Mufti Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.                                    

Anggota
Dato’ Hj. Mohd Murtadza bin Hj. Ahmad
Mantan Mufti Negeri Sembilan Darul Khusus
Y.Bhg. Dr. Muhammad Uthman el-Muhammady
Fellow Amat Utama ISTAC,UIAM
Y.Bhg. Dr. Hj Jahid bin Hj Sidek
Mantan Pensyarah APIUM,UM
Y.Bhg. Dr. Sulaiman bin Ibrahim
Fakulti Usuluddin
Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei Darussalam
Y.Bhg. Dr. Abdul Manam bin Mohammad
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Yg. Bhg. Dato’ Hj. Borhan bin Hashim
Ahli J/Kuasa Fatwa
Setelah dikaji slidik oleh ahli Jilsah Turuq Sufiah dan diperakukan laporan temuduga dan kajian ianya akan dipanjangkan kepada Jawatan Kuasa Fatwa bagi memperakukannya.
JAWATANKUASA FATWA BUAT KEPUTUSAN SAMA ADA MELANTIK JAWATANKUASA KECIL ATAU MENDAPATKAN NASIHAT PAKAR.
4.     JAWATANKUASA KECIL ATAU PAKAR YANG DILANTIK BUAT KAJIAN DAN MELAPORKAN KEPADA JAWATANKUASA FATWA. 
5.    JAWATANKUASA FATWA MEMBUAT KEPUTUSAN SAMA ADA MELULUSKAN PENDAFTARAN TAREKAT TASAWUF ATAU SEBALIKNYA. 
6.     PENDAFTAR MEREKODKAN APA-APA KEPUTUSAN JAWATANKUASA FATWA DAN MEMAKLUMKAN KEPADA PEMOHON