Friday, 6 December 2013

Maratib ad-Din: Ihsan sebagai Gagasan Insani

Maratib ad-Din: Ihsan sebagai Gagasan Insani


Maratib ad-Din: Ihsan sebagai Gagasan Insani
Islam agama yang agung, daripada hadis menyatakan kedudukan insan sebagai hamba Ilahi sama ada pada martabat Islam, Iman atau Ihsan. Ihsan adalah Tujuan dalam perjuangan hidup dan pengabdiaan kepada Ilahi.

Martabat dalam beragama adalah ihsan, 3 hal tersebut tidak dapat dipisahkan bahkan saling berkaitan, dan pengamalannya berdasarkan Tingkatan. Menjalankannya secara berterusan hingga pada akhirnya mencapai darajat Ihsan. Jikalau seorang hamba baru melaksanakan hukum syariat secara zahir saja maka ia baru melaksanakan 1/3 dari agamanya . sebagaimana firmanNya;
“tsumma ittaqou wa ahsinuu wa allohu yuhibbu al muhsiniin”
“inna alloha ma’a al lazdina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulanaa wa inna alloh ma’a al muhsiniin

inna rohmata allohi qoriibun min al muhsiniin”
Berdasarkan ayat-ayat diatas menjelaskan bahawa setiap hamba berkewajipan secara peribadi “fardhu ain” untuk meneladani dan mengikuti jejak para al muhsinin, baik di dunia dan akhirat.
firmanNya;
inna al muttaqiin fi jannaatin wa ‘uyuunin farihiina bima aataahum robbuhum innahum kaanuu qobla dzaalika muhsiniin. Kaanu qoliilaan min all alaili yahja’uuna wa bi al ashari hum yastaghfiruna wa fi amawalihim haqqun li assaailiin wa al mahruum”
Rukun Islam dan Sunnahnya

Sebagaimana hadis mengatakan bahwa amalan sunnah adalah amalan penyempurnaan bagi setiap amalan fardhu, jikalau ada amalan fardhu yang kurang sempurna amalan sunnah lah yang menampungnya. Amalan yang pertama kali di hisab adalah amalan fardu, jikalau baik fardhunya maka baiklah seluruh amalannya, jikalau tidak sempurna maka amalan suannah lah yang akan menyempurnakannya.

1. As syahadah adalah rukun Islam yang pertama.
Yang pertama adalah persaksian bahawa tiada tuhan selain Allah dan yang kedua persaksian terhadap nabi Muhammad adalah utusanNya. Keduanya adalah wajib diucapkan bagi setiap hamba yang muslim bagi pengesahan sebagai seorang Muslim. Adapun sunnah dari syahadah tesebut amalan yang hanya dikhusus kan oleh Allah untuk umat nabi Muhammad saw. Amalan sunnah dari syahadat yang pertama adalah zikir dengan aneka tatacaranya. didalam al-Qur`an mereka dikenal dengan sebutan Ahlu dzikri. firmanNya ; “fasaluu ahla adz dzikri inkuntum la ta’lamuun”

Adapun sunnah dari persaksian yang kedua adalah bersalawat dengan pelbagai tatacaranya lafaz dan makamnya. Al Qur`an ;
“qod aflaha man tazakka wa dzkara isma robbika fa sholla
(Sungguh beruntung orang yang membersihkan hati dan jiwanya dari segala kotoran, dan kemudian berzikir dengan menyebutkn nama tuhannya “ALLaH”, dan kemudian bersalawat).
Tazakka bentuk kata kerja dari masdar at tazkiyah yang berarti pembersihan jiwa; pembersihan dari segala kotoran yang menhijab dan mengotori kebersihan hati, dalam al qur`an kotoran tersebut dikenali dengan “Al-Ron”, hal itu diakibatkan kemaksiatan dan dsa yang dilakukan setiap harinya.

FirmanNya; kalla bal roona ‘ala quluubihim maa kaanu yaksibuun
Sabda nabi ; “inna al ‘abda idz akhthoa khothiatan nakata fi quluubihi nuktatan sauda`, fa in huwa naza’a wa istaghfaro wa taaba taqula qolbuhu, fain ‘ada ziida fiiha hattaa ta’luu qolbuhu fahuw alladzi al roon” (H.R. An nasai dari abu hurairoh.)
Makna As Sholah dalam ayat diatas, diantaranya adalah doa, sholat, atau shalawat.
manakala makna yang paling bersesuain dengan teks diatas. Pertama andaikan As Sholah diertikan solat Fardu, maka kurang tepat kerana allah telah meletakkan as sholah didahului oleh zikir, yang merupakan ibadah sunnah. Jadi dengan pendekatan ini as-sholah bermakna salawat terhadap nabi Muhammad saw.

kesimpulan dari penjelasan diatas, Sesiapa yang tidak mengamalkan sunnah syahadat (zikir dan salawat), maka ia termasuk orang yang mengingkari sunnah ? dan al qur`an.
Firman Nya ; “yaa ayyuha allaldziina aamanuu, udzkuruu alloha dzikron katsiirn”
“wa adz dzzkiriina alloha katsiiron wa adz dzaakirooti”
Sabda nabi ;”maa yazaalu yatqoorobu ilayya bi annawafili hatta uhibbuhu
Martabat Ihsan
Martabat Ihsan

Ihsan adalah suatu ilmu yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad saw, namun diperintahkan untuk merahsiakannya di malam peristiwa Isra` dan mi’raj, kerana keagungannya. Ilmu ini juga dikenal dengan ilmu al Yaqin (dalam istilah Al Qur`an),atau Ilmu Al Haqiqah (dalam istilah Tasawwuf).
Amalan pada martabat ini juga di sebut Al Abudah, yang ketaatan dan amalan ibadahnya semuanya berhubungan dengan ruh. Adapun pembahagian ihsan terbagi menjadi 2 bahagian ;

1- Ihsan Shoghir ;Sebagaimana sabdanya ;”an ta’buda alloh ka annaka tarohu” (Engkau menyembahnya seperti halnya engkau melihatNya).

2- Ihsan Kabir ; “fa in lam takun tarou fa innahu yaroka” (jikalau engkau tidak melihatya, maka beribadahlah kepadaNya sesungguhnya Ia melihatmu).

Martabat ini adalah darajat yang pernah dicapai oleh para sahabat nabi yang diantaranya adalah ; Sayyidina Abu Bakar As Siddiq, Dikala beliau mampu melihat sesuatu dirahim anaknya, Sayyidina umar bin Khattob ra, dikala beliau berbicara dan mengarahkan sekelompok pasukan muslimin yang sedang berperang, sedangkan itu beliau sedang berkhutbah tanpa hadir di medan perang. Saidina Ali Bin Abi Tholib. Maka tidaklah menghairankan jikalau seorang hamba pada makam ini dikurniai ilmu dan kemampuan yang sangat luar biasa, tidak ada yang samar, dan kabur dihadapannya, Al Qur`an dihadapannya adalah muhkam semuanya, tidak ada yang mutasyabihat baginya, sebagaimana di firmankan oleh Allah dalam surah al imran ayat 7 ; Karena mereka di anugerahi sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah swt.- Tatacara amalan takwanya adalah dengan pengenalan yang mendalam terhadap Alloh swt, sebagaimana sabda beliau saw, “ana a’rofukum bi allohi, wa ana akhwafukum minhu” (saya adalah orang yang paling mengenalNya dan paling takut di bandingkan kalian).

Tingkatan-tingkatan (maqam) pada martabat Ihsan disusun menjadi 5 tingkatan;
1. At taufiq; adanya kesesuaian antara keinginan hamba dengan apa yang diperintahkan oleh Alloh swt, firmanNya “wa ma taufiqii illa billahi
2. At tafwid; (tarku al hillah) adalah bentuk amalan dengan meninggalkan aneka macam cara dikala cara dan pintu keluar sudah tertutup. Pada keadaan ini seorang hamba percaya bahwa yang diberikan kepadanya adalah hal yang terbaik untuknya, sehingga tidak protes atas segala takdirNya. firmanNya “wa ufawwidu amri ila allohi
3. At tawakkal; adalah darajat yang dicapai oleh nabi luth as.
4. At taslim ; adalah maqam tertinggi dalam ketakwaan kapadaNya, sebagaimana dicontohkan oleh nabi Ibrahim as, disaat beliau dilontarkan kedalam api, kemudian datanglah malakat Jiril menawarkan pertolongan sambil berkata ;”apakah engaku perlu bantuan?” Ibrahim as menjawab ;”jikalau bantuan itu datangnya dari engkau maka aku tidak membutuhkannya, namun jika dari Allah swt, maka cukuplah Allah mengetahi akan keberadaanku sekarang”.
FirmanNya ;”idz qola lahu robbuhu aslim, qoola aslamtu li robbi al ‘alamin” dan “balaa man aslama wajhahau lillahi wahuwa muhsin”.
5. Al mahmud ; Tingkatan khusus yang khusus Allah berikan kepada nabi Muhammad saw, yaitu hanya kepada kekasihNya. Disebut juga “maqom wikalah nabawiyah”.
FirmanNya ; “la ilaha illa huwa fattakhidzhu wakiila
Istiqomah ibadahnya adalah dengan terus menerus musyahadah; melihat Allah dalam segala amalan dan perbuatan. Jikalau lalai maka itu adalah dosa nya dan cara bertaubatnya adalah dengan kembali bermusyahadah.
FirmanNya ; “maa zaagho al bashoru wa maa thogho”Mereka bertawassul dengan hamba-hamba yang benar-benar dekat dengan Allah swt, dan mulia di sisiNya, seperti para Nabi dan Auliya.
Seperti halnya yang pernah dilakukan rasul disaat wafatnya Fatimah binti asad beliau bersabda ; “allohumma inni atawassalu ilaika binabiyyika wa al auwliyai min qoblii”
Martabat Iman Adalah suatu ilmu yang diperbolehkan bagi nabi Saw, untuk menyampaikannya, yang beliau perolehi ketika beliau melakukan isra` dan mi’raj. Ilmu ini juga dikenal dengan istilah ilmu Ainu al yaqin dan Ilmu Thoriqoh dalam istilah Al Qur`an.
- Setiap amalan pada tingkatan ini berada padamakam ubudiyyah; iaitu amalan yang di lakukan tanpa mengharap keuntungan apapunn dari –Nya, ataupun terhindar dari segala mara bahaya, Namun amalan itu dilakukan juga oleh hati, begitu pula zikirnya dengan menggunakan “qalb” hati. (Zikru Al Qalb).- Cara bertakwanya adalah dengan menjaga anugerah yang telah diberikan Allah, seperti selalu mengagungkan syi’ar Nya.

“wa man yu’adhim sya’airilah fa innaha min taqwa al qulub” (barang siapa yang mengungkan syi’ar Allah, maka sesungguhnya Ia adalah dari amalan hati yang bertaqwa)

- Dosa pada hal ini adalah segala hal yang menyebabkan lupa untuk selalu berzikir atau ingat kepada-Nya. Jikalau berdosa maka cara bertaubatnya adalah dengan kembali berzikir. Sebagaimana firman-Nya,

“wa la takun min al ghofilin” (janganlah engkau menjadi sebahagian dari orang yang lalai -mengingatku-)

- istiqamaha pada tingkatan ini adalah selalu zikir, dan cara bertawassulnya adalah dengan asma-asma ilahiyah “asma al husna”. Yang pada akhirnya dapat menyampaikan ke darajat kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana hadis riwayat muslim;

“al iman bid’un wa sab’un su’batan, afdholuha qoulu La ila ha illa alloh”, wa adnaha imathotu al adza ‘an at ththoriqi”.
- Ibadah Sunahnya adalah zikir dan salawat kepada nabi, sebagaimana umumnya muslim, setelah melakukan ibadah yang dilakukan badaniah pada makam islam dengan pelaksanakan rukunnya, maka sunnah nya adalah dengan menambahkan perkara sunnah dalam setiap pelaksanaa wajib dalam rukun islam,
1. seperti zikir dan salawat adalah amalan sunnah dari badah wajib syahadat,
2. pelbagai Solat sunnah adalah amalan sunnah dari rukun yang kedua iaitu melaksanakan ibadah wajib.
3. Sedekah adalah amalan sunnah dari pelaksanaan zakat,
4. Puasa sunnah adalah ibadah tambahan selain pelaksanaan fardu berpusa.
5. umrah dan haji adalah amalan sunnah setelah pelaksaan wajib Haji.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahawa, amalan sunnah adalah bayangan dari amalan fardhu, sebagaimana firmanNya dalam hadis Qudsi.
“wa la yazaalu ‘abdii yataqorrob ilyya bi annawafil hatta uhibbuh” (Aku akan selalu mencintai hamba yang selalu mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan sunnahnya).
Martabat Islam
Sebagaimana telah di nyatakan di atas, bahawa martabat islam disebut dengan
‘ilmu al yaqin. Dalam bahasa Al Qur`an, islam adalah ilmu yang diperintahkan Nya, kepada nabi agar di sampaikan kepada ummat.
“yaa ayyuha arrosul, balligh ma unzila ilaika min robbika”
(wahai Rasul sampaikanlah kepada ummatmu-, apa yang telah Aku turunkan kepadamu).

Secara umum martabat islam, adalah ilmu syariah; Yang membahas hukum atau muamalah secara lahiriah saja. Sedangkan pelaksanaan pada tingkatan ini disebut juga dengan ibadah badaniah yang dilaksanakan oleh anggota badan, sebagaimana pelaksanakan ketika menjalankan seluruh rukun dalam islam.

- Pengucapan syahadah, oleh lisan, solat dilaksanakan oleh seluruh anggota badan, begitu pula dengan Haji, Puasa dan Zakat. Kesemuanya adalah amaliyah badaniah, yang tidak akan terlaksana sempurna jikalau badan tidak sempurna.

- Adapun Tingkatan dosa yang dilakukan pada tingkatan ini, juga merupakan amalan yang dilakukan badan, misalnya ; mencuri, minum khamr, zina, membunuh dll.

- Adapun cara bertaubatnya adalah dengan melepas dan meninggalkan seketika, dengan disertai rasa sesal atas hal yang telah dilakukan kemudian berniat untuk tidak melakukan nya kembali
- Diperbolehkan bagi hamba yang masih dalam tingkatan ini, bertaawassul dengan amalan badaniahnya, sebagaimana cerita 3 pemuda yang terjebak reruntuhan didalam Gua, hingga ia tidak bisa keluar, namun mereka berdoa kepada Alloh dengan menyandarkan doanya dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan sebelumnya, dan atas seizing-Nya terbukalah pintu Gua tersebut, Sebagaimana di ceritakan dalam hadis.

- Pada makam ini pula, seorang hamba juga diperintahkan berzikir; Cara berzikirnya pun masih peringkat penggunaan anggota tubuh iaitu lisan, yang dikenal dengan sebutan Zikr Al lisan; Ia adalah termasuk dari zikr al-qolil; adalah Zikr al ghoflah, serta zikir pada tahapan ini adalah kalimat thoyyibah “laa ilaaha illa alloh”.
Perbedaan Definisi ibadah, ubudiyah, dan al ‘abudah
1. Al ‘ibadah adalah sesuatu amalan yang dilakukan oleh hamba, guna mendapatkan ridha dari tuannya, agar masuk kedalam syurganya, dan dijauhkan dari siksanya di neraka. makam amaliyah ini merupakan makam paling mendasar dalam kehambaan, atau di sebut dengan Tingkatan Islam / Ilmu al yakin / Ilmu syariah.
2. Al ‘Ubudiyyah adalah amalan seorang hamba, yang dilakukan untuk mencari keridhoan Alloh Swt, tanpa mengharapan balasan apapun dari Nya. makam ini di sebut dengan Martabat Iman, Ainul Yaqin, ilmu Thoriqoh.
3. Al ‘Abudah adalah ketaatan seorang hamba untuk mencari ridho Allah Swt, yang di di landasi atas anugerah allah untuknya, bahawa ketaatannya adalah berasal dari pertolongan-Nya, dan kekuatan-Nya tanpa henti dan secara berterusan.

Tingkatan ini di khususkan bagi orang salih, yang telah mencapai pada martabat al ihsan

Sayyidi Ibrahim ad Dusuqi Ra, Beliau Berkata : “berhati-hatilah wahai engkau saudaraku, dikala engkau mengaku, bahawa engkau telah melakukan perbuatan, atas kehendakmu sendiri, ketahuilah bahawa jika engkau berpuasa, maka sungguh Allah Swt, telah memberimu kemampuan untuk itu”.
Maratib Ad Din “martabat dalam agama”

Martabat dalam agama islam terbagi menjadi 3 kedudukan iaitu:
1. Islam
2. Iman
3. Ihsan

Sebagaimana di jelaskan dalam hadis nabi Saw, dan para sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba didatangi oleh seseorang, yang ternyata seseorang itu adalah malaikat dalam rupa manusia, menanyakan kepada beliau tentang hakikat dari islam islam, iman, dan ihsan, dan hari akhir.

Pembahagian tersebut juga dinyatakan al Qur’an dengan istilah lain, namun memiliki kesamaan tujuan :

1. Ilmul yakin (islam) “kalla lau ta’lamuuna ilma al yaqiin, latarawunna al jahiim”
2. Ainul Yakin (Iman) “ tsumma latarawunnaha a’ina al yaqin”
3. Haqqul yakin (Ihsan) “ inna hadza lahuwa al yaqiin”

Dalam versi lain, maratib addin juga dikenal dengan bahasa yang lain, diantaranya adalah “
1. Ilmu syari’ah
2. Ilmu Tariqoh
3. Ilmu Haqiqah
Maratib ad-Din atau Arkān al-Dīn adalah Iman, Islam, Ihsan. Hadis ini menjadi dasar utama iaitu:

وَ قَالَ: " يَا مُحَمَّدُ ، أَخْبِرْنِى عَنِ الإِسْلاَمِ ؟" فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ: " الإِسْلاَمُ أَن تَشْهَدُ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَ تُقِيْمَ الصَلاَةَ وَ تُؤْتِيَ الزَكَاةَ وَ تَصُوْمَ رَمَضَانَ وَ تَحُجَّ البَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً." قَالَ: " صَدَقْتَ. فَعَجِنْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَ يُصَدِّقُهُ. "

Seseorang bertanya: “Wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam.” Jawab Rasulullah SAW: “Islam itu bahawa sesungguhnya engkau naik saksi, Tiada Tuhan melainkan Allah dan sebenarnya Nabi Muhammad itu Pesuruh Allah, engkau mendirikan solat, engkau tunai zakat, engkau berpuasa Ramadhan dan engkau berhaji di Baitullah seandainya engkau berkemampuan menuju ke Baitullah.” Kata si penyoal: “Benar katamu.” Maka kami hairan tentang diri penyoal itu, dia bertanya dan yang membenarkan [jawapan yang Nabi Muhammad SAW berikan itu].”
قَالَ: " فَأَخْبِرْنِى عَنِ الإِيْمَانِ ؟" قَالَ: " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ اليَوْمِ الاخِرِ وَ تُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ." قَالَ: " صَدَقْتَ."
Kata si penyoal: “Maka, beritahu kepadaku tentang iman ?” Jawab Rasulullah SAW: “bahawa sesungguhnya engkau beriman dengan Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari Akhirat dan engkau beriman dengan Qadar, baiknya dan buruknya.” Jawab si penyoal: “Benar katamu.”

قَالَ: " فَأَخْبِرْنِى عَنِ الإِحْسَانِ ؟" قَالَ: " أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ."

Kata si penyoal: “Maka, beritahu kepadaku tentang ehsan ?” Jawab Rasulullah SAW: “bahawa sesungguhnya engkau sembah Allah seolah-olah engkau benar-benar melihat-Nya, seandainya engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu.”
قَالَ: " فَأَخْبِرْنِى عَنِ السَاعَةِ ؟" قَالَ: " مَا المَسْؤُلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ." قَالَ: فَأَخْبِرْنِى عَنْ أَمَارَتِها ؟ " قَالَ: "أَنْ تَلـِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَ أَنْ تَرَى الْحُـفَاةَ العُـرَاةَ العَـالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَـطَاوَلُوْنَ فِي البُـنْـيَانِ."
Kata penyoal: “Maka, beritahu kepadaku tentang saat qiamat ? ” Jawab Rasulullah SAW: “Apakah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. ??!!” Lelaki itu berkata: “Maka, beritahu kepadaku tentang tanda-tanda hari qiamat ?” Jawab Nabi Muhammad SAW: “Bila hamba perempuan melahirkan majikannya dan bahawa engkau lihat orang-orang miskin papa, tidak beralas kaki, telanjang, mengembala kambing, menjadi kaya raya dan berlumba-lumba memperindah bangunan.”
ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا. ثُمَّ قَالَ: "يا عمر ، أَتَدْرِى مِنَ السَائِلِ ؟" قُلْتُ: "اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ." قَالَ: " فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ."
Kemudian Rasulullah  bertanya: “Wahai Umar, Adakah engkau kenal siapakah yang bertanya tadi ?” Aku berkata: “Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui (tentang siapakah dia).” Jawab Rasulullah SAW: “(Seandainya engkau mahu tahu), maka sebenarnya orang itu ialah malaikat Jibril a.s., dia datang kepada kamu, mengajar agama kepada kamu.”

Kesimpulan
Maratib ad-din Islam Iman dan Ihsan hanya dapat dicapat melaui jalan tasawuf iaitu tarekat sufi kerana perlunya bimbingan dan panduan ulama’ pewaris Nabi atau wali mursyid…
Sumber: Dars n Ikhwan